Kyowa Chemical Industry Member of SETOLAS

Company

Member of SETOLAS

Japan

SETOLAS Holdings, Inc.

Magmitt Pharmaceutical Co., Ltd.

Kyowa Chemical Industry Co., Ltd.

SETOLAS Foodtech Co., Ltd.

SETOLAS Holdings, Inc.

1F/2F Anabuki Togiya-machi Bldg. 8-1 Togiya-machi, Takamatsu, Kagawa, Japan 760-0026

Tel. +81-87-826-6610
Fax. +81-87-826-6616

Kyowa Chemical Industry Co., Ltd.

4035 Hayashida-cho, Sakaide, Kagawa, Japan 762-0012

Tel. +81-877-47-0011
Fax. +81-877-47-4724

Magmitt Pharmaceutical Co., Ltd.

2876-2 Inoue, Oaza, Miki-cho, Kita-gun, Kagawa, Japan 761-0705

Tel. +81-87-891-1000
Fax. +81-87-891-1191

SETOLAS Foodtech Co., Ltd.

4035 Hayashida-cho, Sakaide, Kagawa, Japan 762-0012

Tel. +81-877-85-3373
Fax. +81-877-85-3393

Europe, China, USA, South Asia

Kisuma Chemicals B.V.

Kisuma (Dandong) Advanced Materials Tech. Co., Ltd.

KISUMA CHEMICAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

KISUMA ASIA SINGAPORE PTE. LTD.

KISUMA AMERICAS INC.

Kisuma Chemicals B.V.

Billitonweg 7, 9641 KZ, Veendam, The Netherlands

Tel. +31(0)598-666-766
Fax. +31(0)598-690-792

Kisuma (Dandong) Advanced Materials Tech. Co., Ltd.

No.6 Tonggang Road, Donggang City, Liaoning, China

Tel. +86(0)415-714-8666
Fax. +86(0)415-714-7260

KISUMA AMERICAS INC.

1235 North Loop West, Suite 909, Houston, Texas, 77008
United States of America.

Tel. +1-832-460-5130

KISUMA ASIA SINGAPORE PTE. LTD.

160 Robinson Road #21-07 SBF Center Singapore 068914

Tel. +65-6532-0246

KISUMA CHEMICAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

ROOM NO.1006, 2201 YAN AN ROAD (WEST), CHANGNING DISTRICT, SHANGHAI 200336, CHINA

Tel. +86-21-3209-8077
Fax. +86-21-3209-8007